หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 


 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ในเขตตำบลสายห้วยแก้ว
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว มีหมู่บ้านจำนวน 7 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวอำเภอบ้านหมี่ 16.8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 26.87 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,793.75 ไร่
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โพนทอง, ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ไผ่ใหญ่
และ ต.จันเสน
อ.บ้านหมี่
อ.ตาคลี
จ.ลพบุรี
จ.นครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลสายห้วยแก้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานชัยนาท - ป่าสัก ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ ยาวประมาณ 13 กิโลเมตร
 
 
สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ประกอบด้วยฤดูกาลต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขต อบต. ไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา
 
   
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,105 คน แยกเป็น

ชาย  1,534 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40

หญิง 1,571 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 988 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 115.56 คน/ตร.กม.
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองหินใหญ่ 203 202 405 156  
2   บ้านไผ่ใหญ่ 161 156 317 140
  3   บ้านสถานีสายห้วยแก้ว 61 55 116 24  
4   บ้านหนองกระเบื้อง 410 435 845 236
  5   บ้านสายห้วยแก้ว 453 467 920 281  
6   บ้านคลองสิบเอ็ด 150 148 298 93
  7   บ้านน้อยยอดจันทร์ 96 108 204 58  
    รวม 1,534 1,571 3,105 988
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-776-560
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10