หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 
 
   

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
 
 
 
 
   

ส่งเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์

พัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

ส่งเสริมชุมชน องค์กรและเครือข่ายให้เข้มแข็ง

พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพิ่มช่องทางในการปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน

แนวทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนักให้แก่ประชาชนในชุมชนองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน ท่อระบายน้ำ

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

การป้องกันและบรรเทาโรคติดต่อ

พัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-776-560
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10